Adatkezelési tájékoztató

TATJÁNA ONKOLÓGIAI BETEGEKÉRT ALAPÍTVÁNY-  ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ

102-181/2018

ADATVÉDELMI  és ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ

 

Amely készült az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 RENDELETE (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet) 13. cikkében foglaltak alapján (továbbiakban: GDPR) és az egészségügyi és a hozzá kapcsolódó személyes adatok kezeléséről és védelméről szóló 1997. évi XLVII. tv. szabályaink a figyelembe vételével

 

 Az adatkezelés célja és jogalapja, a kezelt adatok köre, az adatkezelés időtartama, az adatokhoz hozzáféréssel rendelkezők köre, adattovábbítások

 

Weboldal regisztráció, személyes és/vagy papír alapú megkeresés. Ez utóbbi esetben is ragaszkodunk a honlapunkon történő regisztrációhoz, annak érdekében, hogy adatait (közeli hozzátartozójának adatait) elektronikusan tudjuk kezelni.

 

Amennyiben Ön honlapunkon regisztrál(t) akkor az alábbi adatait (közeli hozzátartozójának adatait) kezeljük a weboldal használatával összefüggésben:

 

Név; lakcím; e-mail cím, jelszó; problémák

 

Ebben az esetben az adatkezelés jogalapja a GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) /a szerződés teljesítése/ figyelemmel arra, hogy a weboldalon való regisztrációval Ön és Alapítványunk között szerződés jön létre.

 

Jelen pont szerinti adatait a regisztráció törléséig kezeljük. Az előzőekben meghatározott adataihoz társaságunk kijelölt munkavállalói és a részünkre informatikai háttérszolgáltatásokat nyújtó jogi személyek férhetnek hozzá.

 

Direkt marketing, üzleti névfelhasználás-megkeresés

 

Amennyiben Ön hozzájárul, úgy Alapítványunk az Ön önkéntes hozzájárulása alapján az alábbi adatait (közeli hozzátartozójának adatait) kezelje közvetlen üzletszerzés üzleti névfelhasználás-megkereséssel összefüggésben:

 

Név; lakcím; képzettség; végzettség

 

Ebben az esetben az adatkezelés jogalapja a GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) /a személyes adat felhasználáshoz történő hozzájárulás/ figyelemmel arra, hogy a weboldalon való regisztrációval Ön és társaságunk között szerződés nem jön létre, nem feltétel, hogy szerződést kössön.

 

Jelen pont szerinti adatait (közeli hozzátartozójának adatait) addig kezeljük, amíg hozzánk intézett nyilatkozattal azt bármikor vissza nem vonja. Az előzőekben meghatározott adataihoz Alapítványunk kijelölt munkavállalói és a részünkre informatikai háttérszolgáltatásokat nyújtó jogi személyek férhetnek hozzá.

 

Jogszabályi kötelezettségeink teljesítése

 

Amennyiben Ön az Alapítványunk által végzett tanfolyamok (tréning, work shop stb.) vett részt akkor az alábbi adatait kezeljük a bizonyítványa, oklevele kiadásával összefüggésben:

 

Név; lakcím; legmagasabb iskolai végzettség; elvégzett tréning

 

Ebben az esetben az adatkezelés jogalapja a GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) és c) /a szerződés-illetve jogi kötelezettség teljesítése,/ figyelemmel arra, hogy a tanfolyamon való részvételével, a jogszabályi rendelkezések alapján megkötött tanulmányi szerződéssel Ön és társaságunk között jogviszony jön létre.

 

Jelen pont szerinti adatait a tanfolyam elvégzésétől számított 5 (öt) évig kezeljük, ezt követően azonban hozzánk intézett nyilatkozattal hozzájárulását bármikor vissza vonhatja. Az előzőekben meghatározott adataihoz a felnőttképzésben részt vevő közigazgatási szervezetek, társaságunk kijelölt munkavállalói és a részünkre informatikai háttérszolgáltatásokat nyújtó jogi személyek férhetnek hozzá.

 

Alapítványunk a különböző szerződéseink teljesítésével összefüggésben a szerződés teljesítését követő 5 évig, adójogi kötelezettségek teljesítésével összefüggő adatok tekintetében az adójogi elévülésig (annak a naptári évnek az utolsó napjától számított 5 évig, amelyben az adóról bevallást, bejelentést kellett volna tenni, illetve bevallás bejelentés hiányában az adót meg kellett volna fizetni) azaz legfeljebb 7 évig, társaságunk számviteli kötelezettségeinek teljesítéséhez szükséges adatokat pedig legfeljebb 8 (nyolc) évig kezeljük.

 

Az előzőekben meghatározott adataihoz társaságunk kijelölt munkavállalói és a részünkre informatikai és pénzügyi számviteli háttérszolgáltatásokat nyújtó jogi személyek férhetnek hozzá.

 

Az adatkezelő

 

Az Ön fent meghatározott személy (közeli hozzátartozójának adatait) személyes adtainak kezelője Alapítványunk.

„Tatjána”Onkológiai Betegekért Alapítvány 1068 Budapest, Városligeti fasor 44. 01-01-0012620, adószáma: 18989322-1-42, elektronikus elérhetőségünk:

info@tatjana-onkobetegekert-alapitvany.hu

 

 

Az adatok tárolása és az adatok biztonsága érdekében alkalmazott technikai és szervezési intézkedések leírása

 

Személyes adatait (közeli hozzátartozójának adatait) Alapítványunk székhelyén illetve az általunk alkalmazott informatikai rendszerekben tároljuk Alapítványunk székhelyén található szerveren.

Alapítványunk mindent megtesz és minden ésszerűen elvárható technikai óvintézkedést a tárolt adatok biztonságos és kívülálló harmadik személyek részéről hozzáférés mentes tárolása érdekében.

 

Alapítványunk a személyes adatok biztonságát oly módon biztosítja, hogy elektronikus eszközeit jelszóval védi, az egyes személyes adatokhoz való hozzáférést pedig csak azon munkavállalók és/vagy adatfeldolgozók részére biztosítja akiknek szüksége van az adott tevékenység ellátásához.

 

Önt az adatkezelésünkkel kapcsolatban megillető (érintetti) jogok

 

A személyes adatai (közeli hozzátartozójának adatait) kezelésével kapcsolatban Önt az alábbi jogok illetik meg:

 

A hozzáféréshez való jog (a GDPR 15. cikke alapján)

 

Ön jogosult arra, hogy Alapítványunktól tájékoztatást kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, jogosult arra, hogy a személyes adatokhoz és a jelen tájékoztatóban szereplő információkhoz hozzáférést kapjon.

 

Alapítványunk az adatkezelés tárgyát képező személyes adatok másolatát kérésre az Ön (közeli hozzátartozójának adatait) rendelkezésre bocsátja. Az Ön által kért további másolatokért Alapítványunk az adminisztratív költségeken alapuló ésszerű mértékű díjat számolhat föl. Ha elektronikus úton nyújtotta be kérelmét az információkat széles körben használt elektronikus formátumban bocsátjuk rendelkezésére.

 

A helyesbítéshez való jog (a GDPR 16. cikke alapján)

 

Ön jogosult arra, hogy kérésére Alapítványunk indokolatlan késedelem nélkül helyesbítse az Önre (közeli hozzátartozójának adataira) vonatkozó pontatlan személyes adatokat. Ön jogosult arra is, hogy kérje a hiányos adatok kiegészítését.

 

A törléshez való jog (a GDPR 17. cikke alapján)

 

Ön jogosult arra, hogy kérésére Alapítványunk késedelem nélkül törölje az Önre (közeli hozzátartozójának adataira) vonatkozó adatokat, illetve Alapítványunk köteles késedelem nélkül törölni az Önre vonatkozó adatokat, ha:

 

a személyes adatokra már nincs szükség abból a célból amelyből azok gyűjtésre kerültek, vagy más módon kezelték;

amennyiben  az adatkezelés joglapja az Ön hozzájárulása, és Ön azt visszavonja és az adatkezelésnek nincs jogalapja;

Ön tiltakozik az adatkezelés ellen, és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre;

a személyes adatokat jogellenese kezelték;

illetve a személyes adatokat az Alapítványunkra előírt uniós, vagy tagállami jogban előírt kötelezettség teljesítése miatt törölni kell.

 

Mindezt természetesen nem lehet alkalmazni ha a személyes adatok kezelését előíró és a Alapítványunkra alkalmazandó uniós, vagy tagállami jog szerinti kötelezettség teljesítéséhez szükséges, vagy az adatkezelés jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez szükséges.

 

Az adatkezelés korlátozásához való jog (a GDPR 18. cikke alapján)

 

Ön jogosult arra, hogy kérésére a Alapítványunk korlátozza az adatkezelést, ha az alábbi feltételek bármelyike fennáll:

  • Ön vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi Alapítványunk számára, hogy ellenőrizze a személyes adatok pontosságát;
  • Az adatkezelés jogellenes, és Ön ellenzi az adatok törlését és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását;
  • Alapítványunknak már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából de Ön igényli azokat jogi igények előterjesztése céljából, érvényesítéséhez, vagy védelméhez;
  • Ön tiltakozik azt adatkezelés ellen ; ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik amíg megállapításra nem kerül, hogy az Alapítványunk jogos érdekei-indokai elsőbbséget élveznek-e az Ön jogos indokaival szemben.

 

A tiltakozáshoz való jog (a GDPR 21. cikke alapján)

 

Ön (közeli hozzátartozója) jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okból bármikor tiltakozzon személyes adatainak kezelése ellen. Ebben az esetben Alapítványunk a személyes adatokat nem kezelheti tovább, kivéve ha bizonyítjuk, hogy az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az Ön (közeli hozzátartozója) érdekeivel, jogaival, és szabadságával szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, védelméhez kapcsolódnak.

Abban az az esetben, ha az adatkezelésre jogi kötelezettségek teljesítése érdekében kerül sor, a tiltakozáshoz való jog gyakorlása nem eredményezi a jelen tájékoztató szerinti adatkezelés megszüntetését.

 

A fenti jogokkal kapcsolatos tájékoztatáshoz való jog (a GDPR 12. cikke alapján)

 

Alapítványunk késedelem nélkül, de mindenképpen kérelme beérkezésétől számított 30 (harminc) napon belül tájékoztatja Önt az adatkezeléssel kapcsolatos körülményekről, tömören, átláthatóan, közérthetően és világosan. Szükség esetén, figyelembe véve a kérelem összetettségét és a kérelmek számát az a határidő további 60 (hatvan) nappal meghosszabbítható. A határidő meghosszabbításáról a társaságunk a késedelem okának megjelölésével tájékoztatja Önt. (közeli hozzátartozóját)

 

A tájékoztatás ingyenes. Ha az Ön (közeli hozzátartozójának) kérelme egyértelműen megalapozatlan, vagy különösen ismétlődő jelleg miatt, túlzó, társaságunk a kért információ nyújtásával, vagy a kért intézkedés meghozatalával járó adminisztratív költségekre ésszerű díjat számíthat föl, vagy megtagadhatja a kérelem alapján történő intézkedést. A kérelem egyértelműen megalapozatlan, vagy túlzó jellegének bizonyítása társaságunkat terheli.

 

Alapítványunk minden olyan címzettet tájékoztat a fentiekről akivel, amellyel a személyes adatot közölték, kivéve ha ez lehetetlennek bizonyul, vagy aránytalanul nagy erőfeszítést kíván.

 

A panasztételhez való jog (a GDPR 77. cikke alapján)

 

Ön (közeli hozzátartozója) jogosult arra, hogy panaszt tegyen a felügyeleti hatóságnál, lakóhelye, szokásos tartózkodási helye, munkahelye, vagy a feltételezett jogsértés helye szerinti EU tagállamban, ha megítélés szerint az Önre (közeli hozzátartozójának adataira) vonatkozó személyes adatainak kezelése sérti a GDPR-t.  A panasz a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál tehető meg. ( 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 2/C, t: +361-391-1400, f: +361-391-1410,; www.naikh.hu; ugyfelszolgalat@naih.hu)

 

A bírósághoz fordulás joga (a GDPR 79. cikke alapján)

 

Ön (közeli hozzátartozója) bírósági jogorvoslatra jogosult, ha megítélése szerint személyes adatainak a GDPR-nak nem megfelelő kezelése következtében megsértették a GDPR szerinti jelen tájékoztatóban is leírt jogait. Alapítványunk elleni eljárás a székhelyünk szerint illetékes bíróságnál indítható meg. Az ilyen eljárás megindítható az Ön (közeli hozzátartozója) lakóhelye, szokásos tartózkodási helyes szerint is.

 

Az adathordozhatósághoz való jog (a GDPR 20. cikke alapján)

 

Az adathordozhatósághoz való jog akkor illeti meg Önt, ha az adatkezelés jogalapja az Ön (közeli hozzátartozójának adatait) hozzájárulásán, vagy az Önnel kötött szerződésen alapul (GDPR 6. cikk (1) bek. a),b) pontja).

Ebben az esetben Ön (közeli hozzátartozója) jogosult arra, hogy az Önre (közeli hozzátartozójának adataira) vonatkozó és Ön által társaságunk rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa anélkül, hogy az Alapítványunk ezt megakadályozná. Ön (közeli hozzátartozója) jogosult továbbá arra, hogyha ez technikailag lehetséges kérje társaságunktól személyes adatainak másik adatkezelőhöz történő közvetlen továbbítását.

 

Adatvédelmi incidens

 

Az adatbiztonság olyan sérülése, mely a kezelt személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisítését, elvesztését, megváltoztatását, jogosulatlan közlését vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférést eredményezi.

 

Alapítványunk biztosítja az adatkezeléshez kapcsolódó kockázat mértékének megfelelő adatbiztonságot, melynek sérülése esetén késedelem nélkül, de legkésőbb a tudomásra jutástól számított 72 órán belül adatvédelmi tisztviselőnk, vagy ennek hiányában az adatkezelő/adatfeldolgozó vagy képviselője bejelentést tesz a felügyeleti hatóságnak és tájékoztatja az érintettet (Önt) is.

 

Alapítványunk az adatvédelmi incidens tudomására jutását követően haladéktalanul megteszi a szükséges biztonsági intézkedéseket az adatvédelmi incidens alapját adó sérülés megszüntetése, helyreállítása céljából.

Az érintettet értesítjük a megtett intézkedésekről és azok eredményéről.

 

Ön (közeli hozzátartozója) a személyes adatainak kezelésével kapcsolatban tájékoztatást kérhet az alábbi módokon és személytől:

 

Személyes adatainak kezelésével kapcsolatban szóban, telefonon és írásban, levélben (elektronikus úton) fordulhat hozzánk. Szóbeli tájékoztatásról jegyzőkönyvet kell fölvenni. Ez esetben igazolnia kell személyazonosságát.

 

Tájékoztatást ad: Dr. Fülöp László ügyvéd 1052 Budapest, Szervita tér 4. fulopdr@t-online.hu

 

Melléklet

A jelen Adatvédelmi és Adatkezelési Tájékoztatóban alkalmazott definíciók

 

adatállomány: az egy nyilvántartásban kezelt adatok összessége;

adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely önállóan vagy másokkal együtt az adatok kezelésének célját meghatározza, az adatkezelésre (beleértve a felhasznált eszközt) vonatkozó döntéseket meghozza és végrehajtja, vagy az általa megbízott adatfeldolgozóval végrehajtatja; adatkezelő: Alapítványunk

adatkezelés: az alkalmazott eljárástól függetlenül az adatokon végzett bármely művelet vagy a műveletek összessége, így különösen a személyes adatok gyűjtése, felvétele, rögzítése, rendszerezése, tárolása, megváltoztatása, felhasználása, lekérdezése, továbbítása, nyilvánosságra hozatala, összehangolása vagy összekapcsolása, zárolása, törlése és megsemmisítése, valamint az adatok további felhasználásának megakadályozása;

adatfeldolgozás: az adatkezelési műveletekhez kapcsolódó technikai feladatok elvégzése, függetlenül a műveletek végrehajtásához alkalmazott módszertől és eszköztől, valamint az alkalmazás helyétől, feltéve, hogy a technikai feladatot az adatokon elvégzik;

adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely az adatkezelővel kötött szerződése alapján - beleértve a jogszabály rendelkezése alapján történő szerződéskötést is - adatok feldolgozását végzi;

adatmegjelölés: az adat azonosító jelzéssel ellátása annak megkülönböztetése céljából;

adatmegsemmisítés: az adatokat tartalmazó adathordozó teljes fizikai megsemmisítése;

adattovábbítás: az adat meghatározott harmadik személy számára történő hozzáférhetővé tétele;

adattörlés: az adatok felismerhetetlenné tétele oly módon, hogy a helyreállításuk többé nem lehetséges;

adatzárolás: az adat azonosító jelzéssel ellátása további kezelésének végleges vagy meghatározott időre történő korlátozása céljából;

automatizált adatállomány: automatikus feldolgozásra kerülő adatok sora;

egészségügyi adat: az érintett testi, értelmi és lelki állapotára, kóros szenvedélyére, valamint a megbetegedés, illetve az elhalálozás körülményeire, a halál okára vonatkozó, általa vagy róla más személy által közölt, illetve az egészségügyi ellátóhálózat által észlelt, vizsgált, mért, leképzett vagy származtatott adat; továbbá az előzőekkel kapcsolatba hozható, az azokat befolyásoló mindennemű adat (pl. magatartás, környezet, foglalkozás);

EGT-állam: az Európai Unió tagállama és az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes más állam, továbbá az az állam, amelynek állampolgára az Európai Unió és tagállamai, valamint az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban nem részes állam között létrejött nemzetközi szerződés alapján az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes állam állampolgárával azonos jogállást élvez;

érintett: bármely meghatározott, személyes adat alapján azonosított vagy - közvetlenül vagy közvetve - azonosítható természetes személy;

Felhasználó: az a természetes személy, aki a Szolgáltató honlapján regisztrál vagy regisztráció nélkül vásárol;

gépi feldolgozás: a következő műveleteket tartalmazza, ha azokat részben vagy egészben automatizált eszközökkel hajtják végre: az adatok tárolása, az adatokkal végzett logikai vagy aritmetikai műveletek, az adatok megváltoztatása, törlése, visszakeresése és terjesztése;

harmadik ország: minden olyan állam, amely nem EGT-állam;

harmadik személy: olyan természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely nem azonos az érintettel, az adatkezelővel vagy az adatfeldolgozóval;

hozzájárulás: az érintett akaratának önkéntes és határozott kinyilvánítása, amely megfelelő tájékoztatáson alapul, és amellyel félreérthetetlen beleegyezését adja a rá vonatkozó személyes adatok - teljes körű vagy egyes műveletekre kiterjedő - kezeléséhez;

közeli hozzátartozó: a házastárs, az egyeneságbeli rokon, az örökbe fogadott, a mostoha- és nevelt gyermek, az örökbe fogadó, a mostoha- és nevelőszülő, valamint a testvér és az élettárs;

nyilvánosságra hozatal: a személyes adat bárki számára történő hozzáférhetővé tétele;

személyes adat: az érintettel kapcsolatba hozható adat - különösen az érintett neve, azonosító jele, valamint egy vagy több fizikai, fiziológiai, mentális, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára jellemző ismeret -, valamint az adatból levonható, az érintettre vonatkozó következtetés;

tiltakozás: az érintett nyilatkozata, amellyel személyes adatainak kezelését kifogásolja, és az adatkezelés megszüntetését, illetve a kezelt adatok törlését kéri.

személyazonosító adat: a családi és utónév, leánykori név, a nem, a születési hely és idő, az anya leánykori családi és utóneve, a lakóhely, a tartózkodási hely, a társadalombiztosítási azonosító jel (a továbbiakban: TAJ szám) együttesen vagy ezek közül bármelyik, amennyiben alkalmas vagy alkalmas lehet az érintett azonosítására;

 

COOKIE SZABÁLYZAT

Mik is azok a sütik?

A sütik kis szövegfájlok, melyeket a webhely az oldalaira látogató felhasználó számítógépén, illetve mobilkészülékén tárol el. A sütik segítségével a honlap bizonyos ideig megjegyzi a Te műveleteidet és személyes beállításaidat (pl. a felhasználói nevet, a nyelvet, a betűméretet és a honlap megjelenítésével kapcsolatos többi egyedi beállítást), így Neked nem kell azokat újra megadnod minden egyes alkalommal, amikor honlapunkra ellátogatsz, vagy az egyik lapról átnavigálsz egy másikra.

Hogyan használjuk fel a sütiket?

Portálunk számos oldala sütik segítségével tartja nyilván a következőket:

  • az Te megjelenítési beállításaidat, pl. a szín- és betűtípus-beállításokat;
  • azt, hogy Te válaszoltál-e már a weboldal tartalmának hasznosságát felmérő felugró kérdőívre (hogy ne kapj több felkérést a kitöltésre);
  • azt, hogy Te beleegyeztél-e (vagy sem) abba, hogy a webhelyünk sütiket használjon.

Emellett a portálunkon elhelyezett videofilmek némelyike szintén használ sütiket, hogy névtelen statisztikai adatokat gyűjtsön arról, milyen elérési útvonalon érkezik a felhasználó az adott oldalra, és mely videofilmeket nézi meg.

A sütiknek az engedélyezése nem feltétlenül szükséges a webhely működéséhez, de javítja a böngészés élményét és teljesítményét. Te törölheted vagy letilthatod ezeket a sütiket, de ebben az esetben előfordulhat, hogy a webhely bizonyos funkciói nem működnek rendeltetésszerűen.

A sütik által tárolt információkat nem használjuk fel a Te személyazonosságodnak megállapítására, és a mintaadatok teljes mértékben az ellenőrzésünk alatt állnak. A sütik által tárolt információk kizárólag az itt leírt célokra kerülnek felhasználásra.

Használunk más sütiket is?

Egyes oldalaink és alwebhelyeink a fent leírt sütiktől eltérő, illetve azokat kiegészítő sütiket használnak. Az ezzel kapcsolatos részletekről az adott oldalakhoz tartozó nyilatkozatban tájékoztatjuk a felhasználót. Ezeken az oldalakon esetenként hozzájárulásodat kérjük e sütik tárolásához.

A sütik karbantartása

Neked lehetősége van arra, hogy karbantartsad és/vagy tetszés szerint töröljed a sütiket. Kérjük, hogy az ezzel kapcsolatos tudnivalókért látogass el az aboutcookies.org weboldalra. Te törölni tudod a számítógépeden tárolt összes sütit, és a böngészőprogramok többségében le is tudod tiltani a telepítésüket. Ebben az esetben azonban előfordulhat, hogy minden alkalommal, amikor ellátogatsz egy adott oldalra, manuálisan el kell végezned egyes beállításokat, és számolnia kell azzal is, hogy bizonyos szolgáltatások és funkciók esetleg nem működnek.