„TATJÁNA” ONKOLÓGIAI BETEGEKÉRT ALAPÍTVÁNY - EGYÜTT EGYMÁSÉRT- ÁLDOZATOS SEGÍTSÉGNYÚJTÁS

ALAPÍTÓ ÓKIRAT

                                                                                                                                           102-21/2018

A „Tatjána” Onkológiai Betegekért Alapítvány
 

alapító okirata

 

Alulírott alapító a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény és az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény alapján működő alapítvány létrehozását határozta el.

 1. Az alapító(k) neve, anyja neve, lakóhelye

          Farkas Sándor  an:Vulk Margit, 1071 Budapest, Damjanich utca 25/A II. emelet 24.

 1. Az alapítvány neve: „Tatjána” Onkológiai Betegekért Alapítvány

Az alapítvány rövid neve nincs

Az alapítvány idegen nyelvű elnevezése nincs

 1. Az alapítvány székhelye: 1068 Budapest, Városligeti fasor 44.
 1. Az alapítvány honlapjának címe: tatjana_alapítvany@gmail.com
 1. Az alapítói induló vagyon: 100.000.- Ft azaz Egyszázezer forint                         

                                                     készpénz, amelyet az        alapító teljes egészében rendelkezésre

                                                     bocsátott.

 1. Az alapítvány célja: Az onkológiai betegek egészségügyi és egyéb szervezeteken keresztüli támogatása, az onkológiával foglalkozó szervezetek támogatása, az onkológia betegek életminőségének javítására való törekvés, az onkológiai betegek gyógyulásának támogatásáért kulturális rendezvények szervezése, rendezése
 1. Az alapítvány tevékenysége: 86.90 Egyéb humán-egészségügyi ellátás

93.29 M.n.s. egyéb szórakoztatás, szabadidős tevékenység

90.02 Előadó-művészetet kiegészítő tevékenység

82.99 M.n.s. egyéb kiegészítő üzleti szolgáltatás

90.03 Alkotóművészet

94.99 M.n.s. egyéb közösségi, társadalmi tevékenység

96.04 Fizikai közérzetet javító szolgáltatás

 1. Az alapítvány jellege:

 

8.1./      Az alapítvány nyitott, ahhoz bármely hazai vagy külföldi természetes és jogi személy bármikor az Alapítvány fennállása alatt tetszése szerinti vagyoni hozzájárulással csatlakozhat. A csatlakozás ténye a csatlakozót nem minősíti alapítóvá, alapítói jogokat nem gyakorolhat. A csatlakozót megilleti azonban az a jog, hogy javaslatot tegyen a kuratórium részére a vagyoni juttatásának felhasználására vonatkozóan.

8.2./     Az alapítvány közvetlen politikai tevékenységet nem folytat, szervezete pártoktól független és azoknak anyagi támogatást nem nyújt.

 1. Az alapítvány időtartama:

         Az alapítványt határozatlan időtartamra hozta létre az alapító.

 1. Az alapítványi vagyon felhasználása:

 

10.1./   Az alapítvány mindenkori vagyona kizárólag a jelen alapító okiratban megjelölt célok megvalósítására használható fel. Az alapítói vagyonnal a kuratórium gazdálkodik.

10.2./   Alapítványi célra az alapításkori vagyon és annak teljes hozadéka, továbbá az alapítást követően az alapítványi számlára érkező készpénzadomány teljes összege vagy a természetben nyújtott adomány fordítható.

10.3./   Az alapítványi vagyon felhasználása során az egyedi kérelmek alapján a támogatásokról elfogadott pénzügyi terv és határozat alapján a kuratórium dönt.

10.4./   Ha a csatlakozó támogató rendelkezett vagyoni juttatása felhasználásáról, úgy rendelkezése érvényesüléséről a kuratórium gondoskodik.

 1. Az alapítvány ügyvezető szerve:

 

11.1./ Az alapító az alapítvány vagyonának kezelésére tizenegy természetes személyből álló kuratóriumot nevez. Az alapító fenntartja a kuratórium elnökének kijelölési jogát. A kuratórium akkor határozatképes, ha legalább hat tagja jelen van.

           A kuratórium döntését többségi szavazással hozza. Szavazategyenlőség esetén az előterjesztés elfogadottnak tekintendő.

           A kuratórium elnöke (név, lakcím, anyja neve):

           Prof. Dr. Borbély Katalin

A kuratórium további tagjai (név, lakcím):

           Benza György

           Farkas Sándor

           Dr. Fülöp László (an: Temesvári Irma, 1191 Budapest, Hunyadi utca 10-14)

           Dr. Hartman Gábor

           Héray András Tibor

           Konyári Borbála Anna

           Kovács Antonina (an: Babidorich  Marija, 88018 UA Ungvár, Trebisovi út 17.)

           Pásztor Bazil Tibor

Dr. Sepa György

           XY

           A kuratórium elnökét megillető képviseleti jogának terjedelme és gyakorlásának módja: általános és önálló.

 

11.2./   A kuratóriumi tagok kijelölése határozatlan időre szól. A kuratóriumi tagokat az alapító jelöli ki, s tisztség annak elfogadásával jön létre.

           A kuratóriumi tagság megszűnik:

 • a tag halálával,
 • lemondásával,
 • a Ptk. 3:22. § (1)-(6) bekezdésében, továbbá a Ptk. 3:397. § (3), (4) bekezdésében és a Btk. 61.§ (2) bekezdésében foglalt összeférhetetlenségi és kizáró ok bekövetkeztével,
 • a Ptk. 3:398. § (2) bekezdése szerinti visszahívással

11.3./  A kuratórium biztosítja az alapítványi célok folyamatos megvalósítását, ehhez megteremti a szükséges eszköz és feltételrendszert. Dönt az alapítványhoz érkezett adományok elfogadásáról, illetve, visszautasításáról.

Az alapítvány munkavállalói felett a munkáltatói jogokat a kuratórium gyakorolja.

11.4./ A Kuratóriumot évente legalább egyszer össze kell hívni írásban, igazolható módon. Írásbeli igazolható módon történő kézbesítésnek minősül: pl. ajánlott vagy tértivevényes küldeményként, továbbá a tagnak az elektronikus levelezési címére történő kézbesítés azzal, hogy a kézbesítés visszaigazolásra kerüljön (elektronikus tértivevény).

11.5./     A kuratórium feladata ellátása során határozatait nyilvános ülés tartásával hozza meg. Az ülést a kuratórium elnöke hívja össze meghívóval. A meghívónak tartalmaznia kell az alapítvány nevét és székhelyét, továbbá a kuratóriumi ülés helyét, időpontját és a napirendi pontokat. A meghívót a kuratóriumi tagoknak igazolt módon és olyan időben kell megküldeni, hogy a meghívó kézhezvétele és a kuratóriumi ülés időpontja között legalább 8 nap elteljen.

11.6./  A kuratórium akkor határozatképes, ha azon legalább hat tag jelen van. Határozatát – ha az alapító okirat másként nem rendelkezik egyszerű szótöbbséggel hozza.

A határozat meghozatalakor nem szavazhat az,

 1. a) akit a határozat kötelezettség vagy felelősség alól mentesít vagy a jogi személy terhére másfajta előnyben részesít;
 2. b) akivel a határozat szerint szerződést kell kötni;
 3. c) aki ellen a határozat alapján pert kell indítani;
 4. d) akinek olyan hozzátartozója érdekelt a döntésben, aki az alapítvány alapítója;
 5. e) aki a döntésben érdekelt más szervezettel többségi befolyáson alapuló kapcsolatban áll; vagy
 6. f) aki egyébként személyesen érdekelt a döntésben.

11.7./  A kuratórium tagjait díjazás nem illeti meg, azonban igazolt készkiadásaik, költségeik megtérítésére igényt tarthatnak.

 

 

 1. Összeférhetetlenségi szabályok:

 

12.1./ Vezető tisztségviselő az a nagykorú személy lehet, akinek cselekvőképességét a tevékenysége ellátásához szükséges körben nem korlátozták.

                          A vezető tisztségviselő ügyvezetési feladatait személyesen köteles ellátni.

Nem lehet vezető tisztségviselő az, akit bűncselekmény elkövetése miatt jogerősen szabadságvesztés büntetésre ítéltek, amíg a büntetett előélethez fűződő hátrányos következmények alól nem mentesült.

Nem lehet vezető tisztségviselő az, akit e foglalkozástól jogerősen eltiltottak. Akit valamely foglalkozástól jogerős bírói ítélettel eltiltottak, az eltiltás hatálya alatt az ítéletben megjelölt tevékenységet folytató jogi személy vezető tisztségviselője nem lehet.

Nem lehet vezető tisztségviselő, aki közügyektől eltiltó ítélet hatálya alatt áll (Btk. 61.§ (2) bek. i) pont).

Az eltiltást kimondó határozatban megszabott időtartamig nem lehet vezető tisztségviselő az, akit eltiltottak a vezető tisztségviselői tevékenységtől.

12.2./Az alapítvány kedvezményezettje és annak közeli hozzátartozója nem lehet a kuratórium tagja.

Az alapító /alapítói jogok gyakorlója/, illetőleg törvényes képviselője és közeli hozzátartozói nem lehetnek többségben a kuratóriumban.

12.3./ A kuratórium határozathozatalában nem vehet részt az a személy, aki, vagy akinek közeli hozzátartozója a határozat alapján kötelezettség vagy felelősség alól mentesül, vagy bármilyen más előnyben részesül, illetve a megkötendő jogügyletben egyébként érdekelt.

Az alapító okiratban nem szabályozott kérdésekre a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény, az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény rendelkezéseit kell megfelelően alkalmazni.

Kelt: Budapesten, 2018. év február hó 20. napján

                                                                                                          Farkas Sándor

                                                                                                          alapító

Ellenjegyzem.

 1. február 20.

Dr. Fülöp László

       ügyvéd

fővárosi-törvenyszek-nyilvantartasba-vetel

„TATJÁNA” ONKOLÓGIAI BETEGEKÉRT ALAPÍTVÁNY

Adószám:18989322-1-42

Bankszámlaszám:

11707000-22224657

Telefonszám:

+36 1 351-777-0

+36 70 211 6898

Telefonszám: +36 1 351 777 0

Telefonszám: +36  70 2116898

E-mail cím:

tatjanaalapitvany@gmail.com

info@tatjana-onkobetegekert-alapitvany.hu

Székhely: Budapest 1068, Városligeti fasor 44.

Postacím: Budapest 1068, Városligeti fasor 44.

Üzenet

Adja meg a nevét!
Kérem, írja be az üzenetet